Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Arts visuals Beques Art i Natura a la Creació

Beques Art i Natura a la Creació

Aprovació inicial de les bases reguladores de les Beques Art i Natura a la Creació

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió de data 25 de febrer de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les bases reguladores de les Beques Art i Natura a la Creació, i de sotmetre les Bases reguladores a la informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la pàgina web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, així com en un dels mitjans de comunicació escrita diària, que estaran exposats al públic durant un termini de 20 dies hàbils, a efectes que es puguin formular les corresponents al·legacions i/o reclamacions.

 


El termini d’exposició pública es comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOP. Aquest acord d’aprovació inicial es considerarà definitiu, cas de no presentar-se cap reclamació durant el termini d’exposició pública.


Es delega expressament en la Junta de Govern Local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al·legació o reclamació en relació a les bases.


Podeu consultar les bases reguladores de les Beques Art i Natura a la Creació, clicant aquí.