Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Regidoria Consell Municipal de Cultura de Lleida CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA
« Abril 2019 »
Abril
DlDtDcDjDvDsDg
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA

Una de les fites principals del Pla estratègic de Cultura de la Ciutat de Lleida es la posada en funcionament del Consell Municipal de Cultura.

Constituït el 1989 i reprès en una segona etapa el 1995, el Consell Municipal de Cultura s’activa de nou com a marc de participació i debat de les polítiques i projectes culturals de Lleida.

L’objectiu es poder recollir les opinions, els interessos i les posicions dels diferents agents que formen el teixit cultural de la Ciutat: associacions, fundacions i col·lectius, creadors, institucions públiques i privades, indústries culturals, etc. i poder articular diferents línies de treball en la política cultural de la Ciutat.

 

Pla Estratègic de Cultura de la Ciutat de Lleida (document final)

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA (DE CARÀCTER CONSULTIU)

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS


Article 1. Preàmbul
El Consell Municipal de Cultura ha d’esdevenir l’eina fonamental que impulsi el debat i la reflexió sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Lleida, així com l’espai on fer propostes per a les grans línies polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de la participació ciutadana.

 

Article 2. Objectius Generals
1. Fomentar la participació, la reflexió i el debat entorn de la cultura, posant-la en el centre de la vida ciutadana, en pro d’una societat oberta i democràtica.
2. Assessorar sobre la promoció de les activitats i iniciatives culturals adreçades al conjunt de la ciutadania i/ó que ens sorgeixin.
3. Comptar amb tot el sector, institucions, entitats i associacions, empreses, així com amb intel·lectuals i creadors per ajudar-los en els seus projectes i activitats.
4. Propiciar i protegir la creativitat i la llibertat intel·lectual i artística.
5. Vetllar per la participació i el consens, per la definició i el desenvolupament de les grans línies de les polítiques culturals a Lleida.
6. Vetllar per la difusió i reconeixement de la cultura lleidatana arreu i, molt especialment, en l’entorn territorial més immediat.
7. Vetllar per la protecció, la conservació, recuperació i divulgació del patrimoni cultural existent a Lleida.
8. Esdevenir un espai formal de debat, estudi i intercanvi d’informació per a tot el sector cultural a Lleida.

 

Article 3. Competències i Funcions
1. Són competències del Consell Municipal de Cultura:
a. Fer el seguiment de les iniciatives i activitats culturals sorgides a la ciutat de Lleida, a fi de divulgar-les entre la ciutadania i donar-hi suport quan calgui.
b. Possibilitar que les actuacions municipals comptin amb la consulta i la participació dels sectors implicats.
c. Recollir valoracions i propostes de tots els agents, a nivell grupal i/o individual, relatives al funcionament dels serveis municipals i/o les activitats municipals en el territori per traslladar-los, si s’escau, a les institucions corresponents.

2. Les funcions del Consell Municipal de Cultura s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tindran rang de recomanació per als òrgans del govern municipal i per a la resta de representants de Ple Municipal.

3. Les opinions, propostes o estudis elaborats pel Consell Municipal de Cultura que facin referència directa a punts sobre els quals s’hagi de pronunciar la Junta de Govern o el Ple de l’Ajuntament seran inclosos en l’expedient corresponent. En el cas d’haver-hi divisió d’opinions quedarà reflectit en l’acta i la presidència explicarà, quan calgui, les diferents posicions i manifestarà el suport que n’hagi obtingut cadascuna.


Article 4. Composició
1. El Consell Municipal de Cultura, com a òrgan de participació de caràcter consultiu, està format per:

a. Els representants de les entitats culturals que manifestin la voluntat expressa de formar-ne part, i/o a proposta i amb el vist i plau del President/a. Els membres del Consell seran nomenats en la sessió Plenària, i s’incorporaran en la sessió Plenària següent. A partir d’aquí seran oficialment membres del Consell de Cultura, fins a sol·licitud de baixa i/o nova alta, aprovada també en reunió Plenària, fent-ho constar en acta.


b. Les persones que per raons de dedicació professional o expertesa en l’àmbit de la cultura que el/la President/a del Consell cregui convenient que hi siguin convidats/des.


c. Es podran convidar els representants polítics que formin part de la Comissió Informativa en la que es tractin els temes de Cultura, al Plenari.


d. L’Alcalde podrà assistir a totes les reunions que consideri pertinents.


e. El personal tècnic de la Regidoria de cultura: El/la cap del servei i un/a tècnic/a de la Regidoria, que exercirà les funcions de secretari/ària del Consell plenari.


Article 5. Organització
1. El Consell Municipal de Cultura s’organitza en:

a. El Plenari
b. La Comissió Permanent
c. Les Comissions Sectorials que acordi el Plenari
d. La Presidència
e. La Secretaria


Article 6. La Secretaria
El Plenari és l’òrgan de màxima representació i debat del Consell Municipal de Cultura, és presidit pel President del Consell Municipal de Cultura, que és el/la Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, i està integrat pels tots els membres del Consell.

1. El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària, com a mínim dues vegades a l’any.

a. Les convocatòries seran signades pel President del Consell Municipal de Cultura, es trametran a l’adreça que els membres tinguin indicada a la Secretaria, amb una antelació de 8 dies, acompanyades d’un ordre del dia.


b. El Plenari quedarà constituït en primera convocatòria única sigui quin sigui el nombre de membres, sempre que sigui superior al 15%, i entre els quals cal que hi sigui el President/a i Secretari/ària o les persones que les substitueixin en cada cas.


c. El Plenari es desenvoluparà seguint l’ordre del dia anunciat sota la direcció del President/a de la sessió o en la persona en qui delegui.


d. El President/a tindrà cura que els diferents punts de vista quedin suficientment aclarits.


e. Les decisions es prendran per majoria dels membres assistents a la reunió, i en cas d’empat el vot del President/a serà de qualitat. Això mateix regirà per a l’adopció de decisions de la Comissió Permanent.


f. De cada sessió s’aixecarà la corresponent acta, que contindrà la llista d’assistents, reflectirà de manera succinta el transcurs de la reunió i els diferents punts de vista exposats, recollint literalment només els acords presos amb el resultat de les votacions corresponents, si n’hi ha.


g. L’acta de la sessió serà estesa pel Secretari/ària amb el vistiplau del President/a i serà sotmesa a aprovació en la sessió del següent Plenari.


A més, es podran reunir en sessió extraordinària:
h. Quan ho cregui oportú el/la President/a.

i. Quan ho sol·liciti almenys la meitat dels membres integrants del Consell Municipal de Cultura en escrit signat i dirigit al President/a, amb la indicació dels assumptes objecte de la convocatòria demanada.

j. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, amb una antelació de dos dies hàbils.

 

Article 7. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon funcionament del Consell Municipal de Cultura i assumeix les funcions de: proposar a la presidència temes per a l’ordre del dia del Plenari i contactar amb els membres del Consell, vetllar pel compliment de les decisions aprovades en el plenari i aquelles que li confereixi el Plenari.


a. La Comissió Permanent és presidida per la Presidència del Consell i l’integren el Secretari/ària del Plenari i un representant de les comissions sectorials constituïdes pel Plenari.


b. Els membres de la Comissió Permanent seran nomenats formalment pel President/a del Consell Municipal de Cultura, a proposta de cada Comissió Sectorial. En cas de no poder assistir a la Comissió Permanent, el representant podrà delegar en qualsevol altre membre de la seva Comissió sectorial


c. El mandat dels membres de la Comissió Permanent tindrà una vigència de 4 anys. Per tal de no coincidir amb el cicle electoral, la seva primera renovació es produirà íntegrament transcorreguts els 2 primers anys des del seu nomenament. Les següents renovacions es produiran cada 4 anys.
En qualsevol moment els membres de la Comissió Permanent podran renunciar al seu càrrec o ser rellevats de les seves funcions per acord del Plenari, sense perjudici que l’entitat a la qual representen pugui designar un nou representant.


d. La Comissió Permanent es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus membres, però, en tot cas, com a mínim un cop cada trimestre, i les vegades que es consideri necessari.
La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió almenys una quarta part, entre ells, el President/a o la persona en qui delegui.


e. Les decisions de la Comissió Permanent es prendran per consens i, si cal, per majoria simple.


f. La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l’ordre del dia corresponent, que s’haurà de distribuir entre els membres amb una antelació mínima de 8 dies hàbils. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans.


g. S’aplicarà supletòriament el règim de funcionament del Plenari.


Article 8. Les Comissions Sectorials
El Plenari pot constituir aquelles comissions que cregui més convenients per al desenvolupament de les tasques del Consell Municipal de Cultura. Aquestes són proposades en reunió Plenària, i quedaran establertes i aprovades en l’acta corresponent.


En l’acord de constitució de les Comissions s’especificarà:
a. Les seves funcions.
b. La seva composició.
c. Les persones que en tindran la representació i la secretaria.
d. El caràcter temporal o indefinit amb l’assignació de tasques, si s’escau,
b. Només podran formar part de les Comissions Sectorials els membres del Consell i s’hi podran convidar a participar les persones que interessin pel tema específic de la comissió corresponent.
c. Hauran d’informar del seu treball i de les conclusions a la Comissió Permanent i al Plenari.
d. S’aplicaran supletòriament a les Comissions, les normes establertes per la Comissió Permanent i, en defecte, les del Plenari.


Article 9. La Presidència
La Presidència del Consell correspon al regidor/a de Cultura, o la persona designada. Les seves funcions són:

a. Convocar i presidir el Consell Plenari i la Comissió Permanent, i establir l’ordre del dia que s’elaborarà conjuntament amb la Comissió Permanent, i donar el vist-i-plau a les actes resultants de les sessions i certificacions dels acords.
b. Establir l’ordre del Plenari i de la Comissió Permanent.
c. Representar el Consell.
d. Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les propostes, els informes i les iniciatives.
e. La resta de funcions que li són pròpies.

La Presidència del Consell, per al seu bon funcionament, podrà convidar regidors, tècnics o qualsevulla altra persona que consideri adient per explicar i/o informar sobre un o diversos temes inclosos en l’ordre del dia del Plenari i/o Comissió Permanent.


Article 10. La Secretaria
La Secretaria del Plenari del Consell, serà duta per un treballador/a públic de la Regidoria de Cultura que no sigui membre del Consell, participarà a les sessions amb veu però sense vot i aixecarà acta de les sessions i en serà el/la custodi/òdia. Són funcions del/la Secretari/ària:
a. La custòdia de la documentació del Plenari i de les comissions, fins i tot la de les Comissions Sectorials.
b. El lliurament de tota mena de certificacions amb el vist-i-plau del/la President/a del Consell Municipal de Cultura.

 

Totes aquestes normes han estat aprovades en Consell Plenari, amb el vist i plau del/la President/a, però resten obertes i subjectes a modificació segons es cregui convenient.

Les propostes de modificació hauran de ser presentades oficialment en un dels Plenaris ordinaris, i de nou, aprovades pel President/a i el Consell.


Lleida, 2 d’abril de 2019

 

Si voleu, us podeu descarregar les normes. Cliqueu.


CONVOCATÒRIES DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA:

- 1a. CONVOCATÒRIA. DIMECRES 30 DE GENER DE 2019

- 2a. CONVOCATÒRIA. DIMARTS 26 DE MARÇ DE 2019


ACTES DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
30 de gener de 2019

 

 

NOTICIES

El Pla Estratègic de Cultura avança amb la presentació d’una nova Biblioteca Municipal a la ciutat

noticia publicada al web de paeria (12/12/2018)