Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Regidoria Consell Municipal de Cultura de Lleida CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA
« Març 2019 »
Març
DlDtDcDjDvDsDg
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA

Una de les fites principals del Pla estratègic de Cultura de la Ciutat de Lleida es la posada en funcionament del Consell Municipal de Cultura.

Constituït el 1989 i reprès en una segona etapa el 1995, el Consell Municipal de Cultura s’activa de nou com a marc de participació i debat de les polítiques i projectes culturals de Lleida.

L’objectiu es poder recollir les opinions, els interessos i les posicions dels diferents agents que formen el teixit cultural de la Ciutat: associacions, fundacions i col·lectius, creadors, institucions públiques i privades, indústries culturals, etc. i poder articular diferents línies de treball en la política cultural de la Ciutat.

 

Pla Estratègic de Cultura de la Ciutat de Lleida (document final)

 

 

PROPOSTA DE NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA (DE CARÀCTER CONSULTIU)

I - ORGANITZACIÓ

PRIMER.- El Consell Municipal de Cultura s’organitza en:

A. El Plenari.

B. La Comissió Permanent.

C. Les Comissions que acordi el Plenari.

D. El President/a.

E. El Secretari/ària.

 

II - DEL PLENARI

SEGON.- El Plenari és presidit pel President/a del Consell Municipal de Cultura, que és el Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, i està integrat per tots els membres d’aquest amb plenitud d’opinió.

TERCER.- El Plenari es reunirà com a mínim dues vegades l’any. A més es reunirà:

A. quan ho cregui oportú el President/a

B. quan ho sol·liciti la meitat dels membres integrants del Consell Municipal de     Cultura en escrit signat i dirigit al President/a, indicant els assumptes objecte de la  convocatòria demanada.

QUART.- Les convocatòries seran signades pel President/a del Consell Municipal de Cultura, es transmetran a l’adreça (consellculturalleida@paeria.cat) que els membres tinguin indicada a la Secretari/ària, amb una antelació de 72 hores.

Indicaran el lloc i l’hora de la reunió i el seu ordre del dia.

CINQUÈ.- El Plenari quedarà constituït en primera convocatòria si hi són presents la meitat dels membres.

Transcorreguda mitja hora de la fixada en la convocatòria, encara que en aquesta no s’haguès previst expressament una segona convocatòria, es constituirà el Consell Municipal de Cultura sigui quin sigui el nombre de membres, sempre superior a tres, entre els quals cal que hi sigui el President/a.

SISÈ.- El Secretari/ària del Consell Municipal de Cultura ho és també del Plenari.

SETÈ.- El Plenari es desenvoluparà seguint l’ordre del dia anunciant sota la direcció del President/a de la sessió o en la persona en qui delegui.

El Plenari podrà tractar assumptes no compresos a l’ordre del dia i decidir sobre ells, si així ho ratifiquen els assistents a la sessió.

VUITÈ.- El President/a de la sessió tindrà cura que els diferents punts de vista quedin suficientment aclarits.

NOVÈ.- Els acords es prendran per majoria dels membres assistents a la reunió.

DESÈ.- De cada sessió s’aixecarà la corresponent acta que contindrà la llista d’assistents, reflectirà de manera suscinta el transcurs de la reunió i els diferents punts de vista exposats, recollint literalment només els acords presos.

ONZÈ.- L’acta de la sessió serà estesa pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a i serà sotmesa a aprovació en la sessió del següent Plenari.

 

III - LA COMISSIÓ PERMANENT

DOTZÈ.- La Comissió Permanent és presidida pel President/a del Consell Municipal de Cultura i en formen part els President/as de totes les Comissions fixades pel Plenari.

TRETZÈ.- La Comissió Permanent es reunirà coma mínim un cop cada trimestre, sempre que la convoqui el President/a i/ó quan ho sol·licitin la meitat dels seus membres.

CATORZÈ.- La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda quan assiteixin a la reunió almenys la meitat dels seus membres, entre ells el President/a o la persona en qui delegui.

QUINZÈ.- Els acords de la Comissió Permanent es prendran per acord general.

SETZÈ.- Seran funcions de la Comissió Permanent:

a. La consideració inicial dels assumptes que es presentin al Consell Municipal de Cultura i la seva tramesa al Plenari o a les altres Comissions.

b. Aquelles que li confereixi el Plenari.

 

IV - DE LES ALTRES COMISSIONS

DISSETÈ.- El Plenari constituirà aquelles Comissions, establertes o no, que cregui més convenients per al desenvolupament de les tasques del Consell Municipal de Cultura.

DIVUITÈ.- En l’acord de constitució de les Comissions s’especificarà:

A. les seves funcions

B. la seva composició

C. les persones que en tindran la Presidència i la Secretari/ària

Les Comissions, quan hi assiteixi, les presidirà el President/a del Consell, i el Secretari/ària de les Comissions podrà ser-ho el del Consell.

DINOVÈ.- Llevat del Secretari/ària nomès podran formar part de les Comissions els membres del Consell Municipal de Cultura. S’hi podran incorporar les persones interessades pel tema específic de les Comissions.

VINTÈ.- S’aplicaran supletòriament a les Comissions les normes establertes per a la Comissió Permanent i, en defecte d’aquestes, les del Plenari.

 

V - DEL SECRETARI / ÀRIA

VINT-I-UNÈ.- El Secretari/ària del Consell Municipal de Cultura serà designat pel President/a del Consell Municipal de Cultura fora dels seus membres i serà del seu càrrec:

A. la custòdia de la documentació, fins i tot la de les Comissions, i el lliurament de tota mena de certificacions amb el vist-i-plau del President/a del Consell Municipal de Cultura.

B. l’organització administrativa del Consell Municipal de Cultura.

C. instar l’execució dels acords del Consell Municipal de Cultura i la realització de les funcions que li encomanin.

 

 

CONVOCATÒRIES DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE LLEIDA:

- 1a. CONVOCATÒRIA. DIMECRES 30 DE GENER DE 2019

 

NOTICIES

El Pla Estratègic de Cultura avança amb la presentació d’una nova Biblioteca Municipal a la ciutat

noticia publicada al web de paeria (12/12/2018)