Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Regidoria Consell Municipal de Cultura de Lleida Normes del funcionament del Consell de Cultura

Normes del funcionament del Consell de Cultura

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Preàmbul

El Consell Municipal de Cultura ha d’esdevenir l’eina fonamental que impulsi el debat i la reflexió sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Lleida.

Ha de ser també l’espai on fer propostes per a les grans línies polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de la participació ciutadana.

 

Article 2. Objectius generals

1.   Fomentar la participació, la reflexió i el debat entorn de la cultura, posant-la en el centre de la vida ciutadana, en pro d’una societat oberta i democràtica.

2.   Assessorar sobre la promoció de les activitats i iniciatives culturals adreçades al conjunt de la ciutadania i/o que en sorgeixin.

3.   Comptar amb tot el sector, institucions, entitats i associacions, empreses i també amb els intel·lectuals i creadors per ajudar-los en els seus projectes i activitats.

4.   Propiciar i protegir la creativitat i la llibertat intel·lectual i artística.

5.   Vetllar per la participació i el consens, per la definició i el desenvolupament de les grans línies de les polítiques culturals a Lleida.

6.   Vetllar per la difusió i reconeixement de la cultura lleidatana arreu i, molt especialment, en l’entorn territorial més immediat.

7.   Vetllar per la protecció, la conservació, la recuperació i la divulgació del patrimoni cultural existent a Lleida.

8.   Esdevenir un espai formal de debat, estudi i intercanvi d’informació per a tot el sector cultural a Lleida.

 

Article 3. Competències i funcions

1.  Són competències del Consell Municipal de Cultura:

  1. Fer el seguiment de les iniciatives i activitats culturals sorgides a la ciutat de Lleida,  per tal   de divulgar-les entre la ciutadania i donar-hi suport quan calgui.
  2. Possibilitar que les actuacions municipals comptin amb la consulta i la participació dels sectors implicats.
  3. Recollir valoracions i propostes de tots els agents, ja sigui de manera grupal o individualment,  relatives al funcionament dels serveis municipals i/o les activitats municipals en el territori per traslladar-los, si escau, a les institucions corresponents.

2.   Les funcions del Consell Municipal de Cultura s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tindran rang de recomanació per als òrgans del govern municipal i per a la resta de representants de l Ple Municipal.

3.  Les opinions, propostes o estudis elaborats pel Consell Municipal de Cultura que facin referència directa a punts sobre els quals s’hagi de pronunciar la Junta de Govern o el Ple de l’Ajuntament seran inclosos en l’expedient corresponent. Si hi ha divisió d’opinions quedarà reflectit en l’acta i la presidència explicarà, quan calgui, les diferents posicions i manifestarà el suport que hagi  obtingut cadascuna.

 

Article 4. Composició

1.  El Consell Municipal de Cultura, com a òrgan de participació de caràcter consultiu, està format per:

  1. Els representants de les entitats culturals que manifestin la voluntat expressa de formar-ne part, i/o a proposta i amb el vist i plau del president/a. Els membres del Consell seran nomenats en la sessió plenària, i s’incorporaran en la sessió plenària següent. A partir d’aquí seran oficialment membres del Consell de Cultura, fins que sol·licitin la baixa i/o nova alta, aprovada també en reunió plenària, fent-ho constar en acta.
  2. Les persones que per raons de dedicació professional o expertesa en l’àmbit de la cultura que el/la president/a del Consell cregui convenient que hi siguin convidats/des.
  3. Es podran convidar els  representants polítics que formin part de la Comissió Informativa en què es tractin els temes de Cultura, al Ple.
  4. L’Alcalde podrà assistir a totes les reunions que consideri pertinents.
  5. El personal tècnic de la Regidoria de Cultura: el/la cap del servei i un/a tècnic/a de la Regidoria, que exercirà les funcions de secretari/ària del consell plenari.

 

Article 5. Organització

1.  El Consell Municipal de Cultura s’organitza en:

a.   El Ple

b.  La Comissió Permanent

c.   Les comissions sectorials que acordi el Ple

d.  La Presidència

e.  La Secretaria

 

Article 6.  El Ple

El Ple és l’òrgan de màxima representació i debat del Consell Municipal de Cultura, és presidit pel president del Consell Municipal de Cultura, que és el/la regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, i està integrat pels tots els membres del Consell.

1.  El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim dues vegades a l’any.

a.   Les convocatòries seran signades pel president del Consell Municipal de Cultura, es trametran a l’adreça que els membres tinguin indicada a la Secretaria, amb una antelació de 8 dies, acompanyades d’un ordre del dia.

b.  El Ple quedarà constituït en primera convocatòria única sigui quin sigui el nombre de membres, sempre que sigui superior al 15%, i entre els quals cal que hi sigui el president/a i secretari/ària o les persones que les substitueixin en cada cas.

c.   El Ple es desenvoluparà seguint l’ordre del dia anunciat sota la direcció del president/a de la sessió o en la persona en qui delegui.

d.  El president/a tindrà cura que els diferents punts de vista quedin suficientment aclarits.

e.  Les decisions es prendran per majoria dels membres assistents a la reunió, i en cas d’empat el vot del president/a serà de qualitat. Això mateix regirà per a l’adopció de decisions de la Comissió Permanent.

f.   De cada sessió s’aixecarà la corresponent acta, que contindrà la llista d’assistents, reflectirà de manera succinta el transcurs de la reunió i els diferents punts de vista exposats, recollint literalment només els acords presos amb el resultat de les votacions corresponents, si n’hi ha.

g.   L’acta de la sessió serà estesa pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i serà sotmesa a aprovació en la sessió del següent Ple.

 

A més, es podran reunir en sessió extraordinària:

h.  Quan ho cregui oportú el/la president/a.

i.    Quan ho sol·liciti almenys la meitat dels membres integrants del Consell Municipal de Cultura en escrit signat i adreçat al president/a, amb la indicació dels assumptes que es vulguin tractar de la convocatòria demanada.

j.    Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, amb una antelació de dos dies hàbils.

 

Article 7. La Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon funcionament del Consell Municipal de Cultura i assumeix les funcions de: proposar a la presidència temes per a l’ordre del dia del Ple i contactar amb els membres del Consell, vetllar pel compliment de les decisions aprovades en el Ple i aquelles que aquest li confereixi.

a.   La Comissió Permanent és presidida per la Presidència del Consell i l’integren el secretari/ària del Ple i un representant de les comissions sectorials constituïdes pel Ple.

b.  Els membres de la Comissió Permanent seran nomenats formalment pel president/a del Consell Municipal de Cultura, a proposta de cada comissió sectorial.  Si no pot assistir a la Comissió Permanent, el representant podrà delegar en qualsevol altre membre de la seva comissió sectorial.

c.   El mandat dels membres de la Comissió Permanent tindrà una vigència de 4 anys. Per tal de no coincidir amb el cicle electoral, la seva primera renovació es produirà íntegrament transcorreguts els 2 primers anys des del seu nomenament. Les següents renovacions es produiran cada 4 anys.

En qualsevol moment els membres de la Comissió Permanent podran renunciar al seu càrrec o ser rellevats de les seves funcions per acord del Ple, sense perjudici que l’entitat a la qual representen pugui designar un nou representant.

d.  La Comissió Permanent es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus membres. Tot i així, de manera obligatòria  com a mínim un cop cada trimestre, i les vegades que es consideri necessari.

La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió almenys una quarta part; entre aquests hi ha d’haver president/a o la persona en qui delegui.

e.  Les decisions de la Comissió Permanent es prendran per consens i, si cal, per majoria simple.

f.   La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l’ordre del dia corresponent, que s’haurà de distribuir entre els  membres  amb  una  antelació  mínima  de 8 dies hàbils. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans de la data prevista.

g.   S’aplicarà supletòriament el règim de funcionament del Ple.

 

Article 8. Les comissions sectorials

El Ple pot constituir aquelles comissions que cregui més convenients per al desenvolupament de les tasques del Consell Municipal de Cultura. Aquestes són proposades en reunió plenària, i quedaran establertes i aprovades en l’acta corresponent.

En l’acord de constitució de les comissions s’especificarà:

a.   Les seves funcions.

b.  La seva composició.

c.   Les persones que en tindran la representació i la Secretaria.

d.  El caràcter temporal o indefinit amb l’assignació de tasques, si escau.

b.  Només podran formar part de les comissions sectorials els membres del Consell i  es podrà convidar a participar les persones que interessin per al tema específic de la comissió corresponent.

c.   Hauran d’informar del seu treball i de les conclusions a la Comissió Permanent i al Ple.

d.  S’aplicaran supletòriament a les comissions, les normes establertes per la Comissió Permanent i, quan calgui, les del Ple.

 

Article 9. La Presidència

La Presidència del Consell correspon al regidor/a de Cultura, o la persona designada. Les seves funcions són:

a.   Convocar i presidir el Consell Plenari i la Comissió Permanent, i establir l’ordre del dia que s’elaborarà conjuntament amb la Comissió Permanent, i donar el vistiplau a les actes resultants de les sessions i certificacions dels acords.

b.  Establir l’ordre del Ple i de la Comissió Permanent.

c.   Representar el Consell.

d.  Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les propostes, els informes i les iniciatives.

e.  La resta de funcions que li són pròpies.

 

La Presidència del Consell, per al seu bon funcionament, podrà convidar regidors, tècnics o qualsevulla altra persona que consideri adient per explicar i/o informar sobre un o diversos temes inclosos en l’ordre del dia del Ple i/o Comissió Permanent.

 

Article 10. La Secretaria

La Secretaria del Ple del Consell, serà duta per un treballador/a públic de la Regidoria de Cultura que no sigui membre del Consell, participarà a les sessions amb veu però sense vot i aixecarà acta de les sessions i en serà el/la custodi/òdia. Són funcions del/la Secretari/ària:

a.   La custòdia de la documentació del Ple i de les comissions, fins i tot la de les comissions sectorials.

b.  El lliurament de tota mena de certificacions amb el vistiplau  del/la president/a del Consell Municipal de Cultura.

Totes aquestes normes han estat aprovades en Consell plenari, amb el vistiplau  del/la president/a, però resten obertes i subjectes a modificacions segons es cregui convenient.

Les propostes de modificacions hauran de ser presentades oficialment en un dels plens ordinaris, i de nou, aprovades pel president/a i el Consell.

 

Lleida, 2 d’abril de 2019