Twitter Facebook YouTube Instagram flickr RSS Inici Contacte Mapa web Català | Español    Traductor: 
Esteu aquí: Inici Regidoria Tràmits Subvencions
« Gener 2022 »
Gener
DlDtDcDjDvDsDg
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Subvencions 2021

Cap subvencions

 

La Regidoria de Ciutat i Cultura estableix una línia de suport específic per als projectes i activitats de les diferents entitats culturals de la ciutat les quals contribueixen a completar el panorama cultural general de Lleida, distingint-la com a vèrtex actiu, important, en el territori del país i de l'estat.

La concessió d'aquestes subvencions ve regulada per les bases reguladores per a cadascuna de les línies subvencionables que atorga L'Ajuntament de Lleida amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de la Regidoria de Ciutat i Cultura  i per a la corresponent convocatòria .

 

Sessió informativa

L1.8. Ajuts a projectes d'entitats culturals sense ànim de lucre de la ciutat de Lleida.

Dimarts, 6 de juliol

20 h. Sala d'actes Regidoria de Ciutat i Cultura

Av. de Blondel 64, 1a planta | 25002 Lleida

 

 

Aprovació definitiva de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes d'entitats culturals sense ànim de lucre L-8.1

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL LICITUDS ÉS DEL 1 DE JULIOL DE 2021 A L'11 D’AGOST DE 2021 AMBDÓS INCLOSOS

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES D’ENTITATS CULTURALS SENSE ÀNIM DE LUCRE. ( L-8.1) ANY 2021

Si us voleu descarregar la convocatòria d'ajuts a projectes d'entitats culturals sense ànim de lucre L-8.1. Cliqueu, aquí


1.-EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dins de la denominada activitat de foment atribuïda per la legislació a les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Lleida, vol contribuir a satisfer les creixents demandes culturals de la població de Lleida, incentivant totes aquelles iniciatives i accions culturals, que a banda de les dutes a terme pel propi Ajuntament, desenvolupin els diferents agents culturals de la nostra ciutat. Les administracions públiques, entre les quals s’inclouen els ajuntaments, tenen atribuïdes competències en matèria cultural. Així segons l’article 25.2.m/ de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local els municipis tenen com a competència pròpia la “Promoción de la cultura y equipamientos culturales”.

En el mateix sentit l’article 66.3.n/ del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, reconeix als ajuntaments competències sobre les activitats i instal·lacions culturals. És en aquest sentit que s’estableix la present convocatòria que es regirà per les Bases per a la concessió d’ajuts a projectes d’entitats culturals sense ànim de lucre, aprovades amb caràcter inicial pel Ple en sessió de data 30 d’abril de 2021, esdevingudes definitivament aprovades al no presentar-se cap al·legació dins del termini, per la circular 4/2021 de la Coordinació General i Econòmica de l’Ajuntament de Lleida sobre la tramitació electrònica de les subvencions concedides per part de l’Ajuntament de Lleida i els seus OOAA, pel Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms per al període 2021-2023 i per les Bases d'Execució del Pressupost Municipal l’any 2021.

 

2.-PUBLICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES -BOP

núm. 109 de 8 de juny de 2021

 

3.-IMPORT

-L’import total de la convocatòria per l’exercici 2021 ascendeix a 53.600,-€, amb càrrec a la partida pressupostària 08 3340 48900

 

4.-TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

2 -El termini de presentació de les sol·licituds serà 30 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.

-Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases especifiques, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.es/subvencions

 

5.-ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ AVALUADORA

-L’òrgan instructor serà el/ Regidor de Ciutat i Cultura, Sr. Jaume Rutllant Casas. -La Comissió Tècnica avaluadora estarà composada pels membres següents: Responsable Coordinadora de Cultura, que la presidirà Cap d’Unitat Tècnica Gestió Cultura, vocal, que actuarà com a vicepresidenta Director del Museu d’Art Jaume Morera, vocal Directora del Auditori Municipal Enric Granados, vocal Tècnic Superior Gestió Cultural, Festes, vocal. Tècnica Superior de Gestió Cultural, vocal Cap d’Unitat Tècnica de Relacions amb entitats que actuarà com a secretari/a, i que podrà ser substituït en aquesta funció per qualsevol dels membres de la Comissió

 

6.-RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

-El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim de sis mesos un cop finalitzat el termini de presentació. -La resolució de la concessió de la subvenció es notificarà mitjançant el sistema de notificació electrònica de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.

 

7.-TERMINI D’EXECUCIÓ

Els projectes presentats en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar dins de l’exercici corrent en que s’ha presentat la sol·licitud.

 

8.-TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

La justificació de les activitats subvencionades haurà de realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització de la mateixa, tal i com s’especifica en les bases específiques d’aquesta línia subvencionadora, i com a màxim, fins el 31 de març de l’any següent.